Právní podmínky

spolku Milion chvilek, z. s.

 se sídlem Koněvova 3, Praha 3, IČ: 06760538

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedenám Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 69778.


 

1.       Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto právní podmínky (dále jen „Právní podmínky“) spolku Milion chvilek, z. s. se sídlem Koněvova 3, Praha 3, IČ: 06760538, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedenám Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 69778 (dále jen „Milion chvilek, z. s.“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání systému (dále jen „Smlouvy“) mezi Milion chvilek, z. s. a jinou fyzickou osobou (dále jen „Dobrovolník“) prostřednictvím formuláře dostupného na www.milionchvilek.sinch.cz, který vyplňuje Dobrovolník při uzavírání Smlouvy (dále jen „Registrační formulář“), jejíž součástí jsou tyto Právní podmínky. Milion chvilek, z. s. je právnickou osobou, která využívá pro organizaci akcí a dalších činností, správu dobrovolnické sítě a komunikaci s Dobrovolníky, aplikaci dostupnou na webovém rozhraní www.milionchvilek.sinch.cz. Aplikace Dobrovolníkům umožňuje registrovat se na konkrétní dobrovolnické činnosti (dále jen „Systém“).


 

1.2.    Ustanovení těchto Právních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Znění Právních podmínek může Milion chvilek, z. s. měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změna Právních podmínek bude Dobrovolníkovi bez zbytečného odkladu oznámena, a to vždy při prvním přihlášení do Systému po úpravě Právních podmínek. Provedením registrace do Systému, jakož i následným přihlašováním a používáním tohoto Systému vyslovuje Dobrovolník souhlas s Právními podmínkami v jejich aktuálním znění. Odmítne-li Dobrovolník udělit souhlas s Právními podmínkami, nebude mu umožněna registrace resp. přihlášení do Systému. Dobrovolník může vyslovit písemnou formou svůj nesouhlas s novou verzí Právních podmínek do 14 dnů od doručení oznámení o změně Právních podmínek. V takovém případě může Dobrovolník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi Milionu chvilek, z. s.


 

1.3.    Dobrovolníkem může být jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky.


 

2.      Uzavření smlouvy

2.1.    Dobrovolníkovi je zřízen účet v Systému (dále jen „Uživatelský účet“) uzavřením Smlouvy. Smlouva je uzavřena elektronicky odsouhlasením Právních podmínek a odesláním vyplněného Registračního formuláře se všemi povinnými poli ze strany Dobrovolníka. Dobrovolník je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně i adresu přechodného pobytu, zemi a region, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a heslo. Před odsouhlasením Právních podmínek je Dobrovolník povinen se seznámit s jejich zněním. Souhlas se zněním Právních podmínek je Dobrovolník povinen potvrdit zaškrtnutím příslušného políčka.


 

2.2.    Dobrovolník se přihlašuje do Systému prostřednictvím svého Uživatelského účtu kombinací přihlašovacího jména, které představuje jím uvedený e-mail, a hesla, které uvede při registraci v Registračním formuláři.


 

2.3.    V Registračním formuláři je Dobrovolník povinen správně a pravdivě uvést všechny požadované údaje o své osobě. Údaje uvedené v Registračním formuláři je Dobrovolník povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Jména a příjmení uvedené při registraci nelze později změnit. Údaje uvedené Dobrovolníkem v Registračním formuláři považuje Milion chvilek, z. s. za správné.


 

2.4.    Milion chvilek, z. s. je oprávněn vyzvat Dobrovolníka v případě pochybností o správnosti údajů zadaných v Registračním formuláři k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Milion chvilek, z. s. oprávněn Uživatelský účet zablokovat.

 

 

3.      Práce se systémem

3.1.    Dobrovolník je povinen dodržovat všechny zásady k zajištění bezpečnosti svého Uživatelského účtu, zejména je povinen chránit heslo a nesdělovat ho třetím osobám. Po skončení práce v Systému je Dobrovolník povinen se ze Systému odhlásit.


 

3.2.    Dobrovolník není oprávněn umožnit užívání svého Uživatelského účtu třetím osobám. Dobrovolník odpovídá za všechny činnosti provedené pomocí svého Uživatelského účtu. Pokud se Dobrovolník dozví, že došlo ke zneužití Uživatelského účtu třetí osobou, je povinen o tom okamžitě e-mailem informovat Milion chvilek, z. s.


 

3.3.    Při přijetí oznámení specifikovaného v čl. 3.2. Milion chvilek, z. s. zablokuje přístup do Systému pro daný Uživatelský účet. Přístup bude takovému Dobrovolníkovi obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané Milionu chvilek, z. s.


 

3.4.    Dobrovolník bere na vědomí, že Systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, které Systém pro svůj provoz využívá.


 

4.      Zrušení Uživatelského účtu

4.1.    Dobrovolník může zrušit svůj Uživatelský účet. Zrušením Uživatelského účtu zaniká závazek ze Smlouvy.


 

4.2.    Pokud Dobrovolník poruší některou z povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto Právních podmínek, nebo zákona v souvislosti s užitím Systému, je Milion chvilek, z. s. oprávněn zablokovat jeho Uživatelský účet s okamžitou platností.


 

5.      Doručování oznámení

5.1.   Milion chvilek, z. s. poskytuje Dobrovolníkovi veškerá oznámení jejich zobrazením v Uživatelském účtu, elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou Dobrovolníkem nebo jejich zasláním na doručovací adresu uvedenou Dobrovolníkem v Registračním formuláři.  Milion chvilek, z. s. je oprávněn zvolit, kterou z uvedených forem Dobrovolníkovi oznámení doručí. Oznámení bude považované za doručené zobrazením v Uživatelském účtu, příp. uplynutím 48 hodin od jeho odeslání na emailovou adresu Dobrovolníka, pokud Milion chvilek, z. s. neobdrží oznámení, že email nebyl doručen. Pokud je oznámení zasláno na doručovací adresu jako poštovní zásilka, považuje se za doručené 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky, nebo 15. pracovní den při odeslání do ciziny.


 

6.      Informace o Dobrovolnících

6.1.    Ochrana osobních údajů Dobrovolníka je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).


 

6.2.    Milion chvilek, z. s. si vytváří interní databázi kontaktních údajů o Dobrovolnících. Tato interní databáze je používána při provozu Systému a k zajištění styku s Dobrovolníkem, pod který spadá i informování Dobrovolníka o vlastní činnosti Milion chvilek, z. s. a nabídkách dobrovolnických prací a výkonů pro Milion chvilek, z. s.


 

6.3.    Dobrovolník souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně i adresu přechodného pobytu (byla-li sdělena), země a region, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, a s jejich uchováváním v interní databázi Milion chvilek, z. s., a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy. Požádá-li Dobrovolník o vymazání jeho kontaktních údajů z interní databáze v rámci Systému, pak mu bude vyhověno bez zbytečného odkladu. Dobrovolník bere na vědomí, že vymazání jeho kontaktních údajů z interní databáze v rámci Systému nemá vliv na uchování jeho údajů v rámci jeho dalších smluvních vztahů s Milion chvilek, z. s., a to zejména pokud jde o plnění zákonných povinností Milion chvilek, z. s. například v případě pojištění Dobrovolníka.


 

6.4.    Zpracováním údajů o Dobrovolnících může Milion chvilek, z. s. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


 

6.5.    Dobrovolník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.


 

6.6.    Dobrovolník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami a plněními poskytovanými Milionu chvilek, z. s. na elektronickou adresu Dobrovolníka a na jeho telefonní číslo a dále souhlasí se zasíláním informačních sdělení na elektronickou adresu Dobrovolníka.

 

 

7.      Podmínky dobrovolnictví

7.1.     Dobrovolník se může přihlásit na jakoukoli volnou směnu, která je pro něj přístupná v Systému. Přihlášením se na konkrétní směnu vzniká mezi Dobrovolníkem a Milion chvilek, z. s. smlouva o dobrovolnictví (dále jen "Dobrovolnická smlouva"). Dobrovolnickou smlouvou se Dobrovolník zavazuje provést práci pro Milion chvilek, z. s. bez nároku na odměnu. Milion chvilek, z. s. se zavazuje zajistit pracovní podmínky a prostředky potřebné pro výkon směny Dobrovolníkem. Milion chvilek, z. s., respektive Koordinátor směny, po Dobrovolníkovi může vyžadovat splnění pouze těch úkolů, které vyplývají z popisu směny v Systému, ledaže se s Dobrovolníkem domluví jinak.

 

 

7.2.    Nemůže-li se Dobrovolník zúčastnit směny nebo její části, nahlásí to bezodkladně Koordinátorovi směny. Během směny je Dobrovolník povinen dbát pokynů Koordinátora směny a organizátorů. Svůj odchod hlásí Dobrovolník vždy Koordinátorovi směny, případně jinému z organizátorů akce nebo členů a spolupracovníků Milion chvilek, z. s. Milion chvilek, z. s. je povinen bezodkladně informovat Dobrovolníka o všech organizačních změnách, které se týkají jeho směny.

 

 

7.3.    Není-li stanoveno jinak, účastní se Dobrovolník směny na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Milion chvilek, z. s. neodpovídá za újmu na zdraví nebo na majetku způsobenou během směny Dobrovolníkem nebo Dobrovolníkovi, ledaže se na Dobrovolníka vztahuje smlouva o pojištění odpovědnosti a úrazu (dále jen "Pojištění"). O tom, zda se na něj vztahuje Pojištění, se Dobrovolník dozví při přihlášení na směnu. Dobrovolník má povinnost bezodkladně nahlásit způsobení újmy na zdraví a na majetku během směny Koordinátorovi směny, a to i v případě, že újmu sám nezpůsobil nebo byla-li újma způsobena jemu jiným Dobrovolníkem, nevyplývá-li z okolností něco jiného.

 

 

7.4.       Dobrovolník nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem směny (jízdné, stravné, ubytování apod.), není-li pro směnu ujednáno jinak.

 

 

7.5.       V rozsahu, v němž není Dobrovolnická smlouva upravena Právními podmínkami a popisem směny v Systému, řídí se právní úpravou příkazní smlouvy dle ustanovení § 2430 a násl. Občanského zákoníku.

 

 

8.      Závěrečná ustanovení

8.1.    Je-li některé ustanovení Právních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


 

8.2.    Platná a účinná verze Právních podmínek je publikována na webovém rozhraní na adrese www.milionchvilek.sinch.cz a v Uživatelském účtu.